Amélia Polónia & Ana Ribeiro

University of Porto 

DOWNLOAD FULL TEXT (PDF)